# کاهش_التهاب_(در_مفاصل(_روماتوئید_آتریت_و_نقرس_)_،